ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
تشخیص علت آنمی، ناشی از مغز استخوان یا خون محیطی؟
از تاریخ 1397/12/21 لغایت 1399/12/29
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
جایگاه پرستاران در برنامه ادغام يافته مراقبت هاي سالمندي
از تاریخ 1397/09/05 لغایت 1399/09/05
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
آموزش نحوه بارگزاری صدا بر روی فایلهای پاورپوینت
از تاریخ 1397/08/15 لغایت 1398/08/15
دانشگاه علوم پزشکی ایلام

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 41 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید